Oferta

Administrowanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Jesteśmy firmą działającą od 1992r, administrujemy Wspólnotami Mieszkaniowymi od początku ich powstania t.j. od wejścia w życie Ustawy o Własności lokali z 1994r., teren naszego działania nie ogranicza się jedynie do Lidzbarka Warmińskiego, administrujemy z powodzeniem także Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie innych miejscowości m/in. Bartoszyc, Czerwonki, Wipsowa, Klutajn, Red, Markajm, Szwarun, ogółem pod naszą opieką znajduje się ponad 160 małych i dużych Wspólnot Mieszkaniowych, przy czym ciągle pozostajemy otwarci na nowe rynki i poszerzamy obszary naszej działalności.
Zatrudniamy pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, bogate doświadczenie i praktykę nabytą w ciągu wielu lat pracy w administracji. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła od dnia 22 września 2004 roku, bezwzględny obowiązek posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomościami, również w przypadku świadczenia usług administrowania nieruchomościami. Spełniamy ten wymóg, posiadamy wymaganą licencję zawodową Zarządcy nieruchomości nr 3370 wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dnia 29 grudnia 2000r. oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości od prowadzonej działalności. Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych prowadzimy komputerowo, przy użyciu specjalistycznych programów, zapewniających jej maksymalną przejrzystość, sprawność i aktualność. Państwa nieruchomość miałaby zapewnioną stałą opiekę techniczną, konserwatorską, istnieje możliwość korzystania z naszych pracowników lub zawarcia stosownych umów z lokalnymi firmami świadczącymi usługi w tym zakresie. Wspólnotom Mieszkaniowym przy podjęciu współpracy oferujemy fachowe i profesjonalne usługi:

 1. Obsługę administracyjną w zakresie:
  • Przeprowadzenie czynności związanych z rejestracją Wspólnoty tzn. nadanie numeru REGON, NIP,
  • Prowadzenie aktualnej ewidencji właścicieli lokali
  • ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty
  • opracowanie i wprowadzenie do stosowania wewnętrznych regulaminów rozliczeń kosztów dostawy, energii elektrycznej do części wspólnych nieruchomości, energii cieplnej, gazu, wody, odbioru ścieków, odbioru nieczystości stałych, porządku domowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa
  • negocjowanie i podpisywanie umów o dostawę mediów a także przeprowadzanie prac remontowych
  • opracowanie planów gospodarczych i remontowych Wspólnoty, które następnie są uchwalone przez Ogół właścicieli lokali,
  • przygotowanie i obsługę Zebrań Wspólnoty
  • windykacje należności wynikających z zaliczek wnoszonych na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz dostawę mediów do lokali
  • wydawanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń
  • reprezentowanie Wspólnoty wobec Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego i innych instytucji i urzędów w których reprezentacja Wspólnoty będzie konieczna.
 2. Obsługę techniczną w zakresie:
  • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości (książki obiektu)
  • całodobową obsługę techniczną nieruchomości
  • zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji nieruchomości
  • nadzór i odbiór prac remontowych
  • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych, wymaganych odpowiednimi przepisami prawa w tym zakresie
  • sporządzanie planów remontów nieruchomości wraz z kosztorysowaniem wartości robót
  • wyszukiwanie wykonawców robót
  • organizowanie przetargów, zapytań, itp. zmierzających do wyboru wykonawców lub dostawców usług
 3. Obsługę Księgową w zakresie:
  • Założenie konta bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej i dokonywanie rozliczęń finansowych poprzez ten rachunek
  • prowadzenie w pełni skomputeryzowanej i przejrzystej Księgowości Wspólnot, zgodnie z uchwałą właścicieli lokali podjętą w tej sprawie
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej
  • prowadzenie rozliczeń dostaw mediów (wody, ciepła, energii elektrycznej, odbioru ścieków, nieczystości stałych i innych specjalistycznych usług)
  • rozliczenie opłat z tytułu zaliczek eksploatacyjnych w tym na utrzymanie nieruchomości wspólnej, media, zaliczek na fundusz remontowy
 4. Obsługę prawną w ramach prowadzonej działalności posiadamy stałą umowę współpracy z renomowaną kancelarią prawną, w związku z czym, dysponujemy profesjonalną pomocą i doradztwem prawnym, ponadto w ramach tej obsługi oferujemy:
  • prowadzenie windykacji należności na rzecz Wspólnoty na drodze sądowej i komorniczej
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed sądami i innymi instytucjami egzekucyjnymi
  • opiniowanie zawieranych umów, porozumień, uchwał Wspólnoty itp.
  • opracowanie wszelkiego rodzaju opinii prawnych bieżące doradztwo prawne

Wszelkie decyzje dotyczące nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej są podejmowane wyłącznie na podstawie Uchwał właścicieli lokali zgodnych z przepisami Ustawy o własności lokali oraz po konsultacjach i za zgodą Członków Zarządu Wspólnoty. Każda z administrowanych przez Nas Wspólnot Mieszkaniowych spełnia wymogi prawa w zakresie wymogów formalnych funkcjonowania, jest zarejestrowana tzn. posiada nadany własny numer REGON oraz numer NIP, każda Wspólnota zgodnie z wymogami prawa posiada także odrębny rachunek bankowy przez który obywają się wszelkie operacje finansowe Wspólnoty. Wynagrodzenie za czynności związane z administrowaniem nieruchomością negocjowane jest indywidualnie z przedstawicielami zainteresowanej Wspólnoty Mieszkaniowej biorąc pod uwagę jej specyfikę i zakres obowiązków.
W celu szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, omówienia warunków i sposobu administrowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej jak również Państwa oczekiwań w tym zakresie, gorąco zachęcam Wspólnoty (Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych) do osobistego kontaktu w naszej siedzibie przy ul. Lipowej 21 w Lidzbarku Warmińskim. Jesteśmy także gotowi na spotkania w siedzibach zainteresowanych Wspólnot Mieszkaniowych, odpowiemy na każde zaproszenie, przyjdziemy i wyjaśnimy wszelkie sprawy związane z administrowaniem i warunkami podjęcia współpracy.

Centrala tel 89-767-27-50
Prezes Zarządu P. Sławomir Krasowski 89-767-34-23 lub kom. 602-436-894
Dział administracji P. Dariusz Brzyski 89-767-01-22 lub kom. 600-324-572